Ochrona znaku towarowego w sieci

Agnieszka
Znak towarowy to niepowtarzalny wyróżnik produktu służący identyfikacji towaru lub usługi. Kto może, w jaki sposób, na czym polega i dlaczego warto chronić swoje znaki towarowe.

Ochrona znaku towarowego w sieci

Znak towarowy jest to chroniony przez prawo, niepowtarzalny wyróżnik danego produktu, który używany jest, aby jednoznacznie zidentyfikować produkowane towary czy wykonywane usługi.

Znaki towarowe przyjmować mogą różną postać, ale najczęściej będzie to określone logo, symbol, nazwa, melodia, czy tez inny charakterystyczny motyw.

Ze względu na to, że znak towarowy ma wyróżniać, należy dbać o to, aby nie został powielony przez konkurencję - zaburzy to bowiem jednoznaczną identyfikację konkretnej, związanej z nim firmy. Ochrona znaku towarowego w sieci jest zatem zagadnieniem, które każdy internauta, a przede wszystkim przedstawiciel e-biznesu powinien poznać w ogólnym zarysie.

Co to jest ochrona znaku towarowego

Ochrona znaków towarowych dotyczy tych znaków, które wykorzystywane są przez daną firmę w obrocie gospodarczym i zostały zarejestrowane. Jeśli firma określony znak zarejestruje, przysługuje jej uprawnienie do wyłącznego jego używania. Prawa ochronne można posiadać także bez wykonania procesu rejestracji, ale tylko wówczas, gdy mowa jest o znaku renomowanym. Prawo ochronne na dany znak uniemożliwia jego zarejestrowanie przez inne przedsiębiorstwo dla takich samych towarów czy usług.

Dlaczego chronimy znaki towarowe

Przede wszystkim po to, aby zaznaczyć odrębność i niepowtarzalność swoich produktów. Pochodzenie i jakość produktów powinna być jasno sprecyzowana i dzięki temu wszelkie spory z tym związane są eliminowane. Zabezpieczenie znaku towarowego wiąże się z tym, że konkurencja nie może używać takiego samego, ani bardzo podobnego wyróżnika i czerpać z tego tytułu korzyści. Znaki towarowe są ponad to powiązane z funkcją reklamową i wywołują skojarzenia z konkretna firmą. Ułatwia to potencjalnym i obecnym klientom identyfikację towarów z określonym przedsiębiorstwem.

Kto może zdobyć prawo ochronne na określony znak

 1. Przedsiębiorca.

 2. Organizacja o osobowości prawnej, reprezentująca interesy przedsiębiorców. Pojawia się tu kwestia posiadania wspólnego znaku towarowego.

 3. Grupa przedsiębiorców, którzy razem decydują się na zgłoszenie znaku. Posiadają oni wówczas tak zwane wspólne prawo ochronne.

 4. Jednostki prowadzące działalność niegospodarczą.

 5. Podmioty organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.

Kiedy można zastrzec znak towarowy

Określony podmiot może zastrzec znak towarowy jeśli spełnione zostanę określone warunki, takie jak:

 • określony znak nie był wcześniej zgłoszony do rejestracji

 • określony znak nie był wcześniej zgłoszony do rejestracji jako znak renomowany

 • nie był wcześniej powszechnie używany dany znak towarowy, znany u większości odbiorców

 • nie wprowadza odbiorców w błąd

 • nie jest niezgodny z prawem ani z dobrymi obyczajami

 • nie narusza standardów moralnych

 • nie narusza praw majątkowych ani osobistych innych osób.

Należy przy tym dodać, że istnieją pewne uwarunkowania, które uniemożliwiają zgłoszenia danego znaku towarowego. Będą to takie aspekty jak próba zgłoszenia do rejestracji znaku posiadającego symbole czy nazwę Rzeczpospolitej Polskiej, nazwy polskich miejscowości czy też nazw i symboli innych państw. Nie można również zastrzec znaków, które zamierzają posługiwać się symbolami o charakterze politycznym czy religijnym. Nie można ponad to zastrzec jako znaku towarowego nazwy powszechnie używanej w codziennym życiu.

Główne zasady ochrony znaków towarowych

 1. Zasada specjalizacji - zgodnie z tą zasadą ochrona danego znaku jest dana jedynie tym produktom czy usługom, dla których został znak zarejestrowany. Nie przysługuje natomiast towarom podobnym do zgłoszonych do rejestracji.

 2. Zasada terytorialności - mówi, że ochrona znaku towarowego dotyczy konkretnego kraju. Jeśli chcemy, aby dotyczyła ona szerszego obszaru terytorialnego, musimy ubiegać się o rejestrację za granicą, w innych państwach.

 3. Zasada faktycznego używania znaku - osoba czy podmiot posiadający uprawnienia do stosowania znaku powinien rzeczywiście go używać (w przeciwnym razie można nawet utracić do niego prawo).

 4. Zasada czasowej ochrony znaku - mówi, że prawa ochronne na znak towarowy przysługują na określony czas (10 lat). Po tym okresie należy starać się o przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat.

 5. Zasada zbywalności prawa ochronnego - prawo do znaku jest zbywalne, można je przenieść na inną jednostkę.
   

Istnieją trzy podstawowe poziomy rejestracji znaków towarowych:

 • poziom międzynarodowy (rejestracja odbywa się przez WIPO)

 • poziom wspólnotowy (rejestracja odbywa się przez OHIM)

 • poziom krajowy (rejestracja odbywa się przez Urząd Patentowy RP).
   

Domena internetowa, a znak towarowy

Domena internetowa nie jest jedynie aspektem utożsamiającym określoną witrynę internetową, ale funkcjonuje również jako znak towarowy i pozwala identyfikować określone produkty, usługi oraz instytucje. Domena pozwala zatem również odróżniać towary jednej firmy, od towarów innej - co na obecnym, konkurencyjnym rynku ma niemałe znaczenie.

Możliwe jest zatem wystąpienie do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o przyznanie prawna ochronnego na domenę. Aby jednak domena stała się znakiem towarowym, konieczne jest zbadanie, czy posiada konieczne ku temu przesłanki - czy odróżnia się na tle innych domen oraz czy może pełnić funkcje znaku towarowego.
 

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy

o Twoim biznesie