Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy w sklepie internetowym

23 maja 2013 Agnieszka
Przy zawieraniu umowy na odległość zarówno kupujący, jak i sprzedający mają określone uprawnienia i zobowiązania - co przysługuje nam w zakresie przeprowadzanej transakcji on-line.

Prawa i obowiązki konsumenta w sklepie internetowym


W zakresie zawierania umowy na odległość zarówno kupujący, jak i sprzedający mają określone uprawnienia i zobowiązania. 

Warto zatem dowiedzieć się co przysługuje nam w zakresie przeprowadzanej transakcji i jak zabezpieczyć swoje interesy podczas dokonywania zakupów on-line.

Prawa konsumenta 

W zakresie zapłaty za towar na odległość konsument nie może być zmuszony do przekazania należności przed otrzymaniem świadczenia. Jeśli zakaz ten zostanie złamany, można unieważnić umowę. 

Konsument sam powinien dokonać wyboru sposobu i terminu w którym chce uregulować należności. Umowa zawierana na odległość musi także dokładnie określać sposób składania reklamacji (reklamacje w sklepie internetowym), tak, aby nie narażać klienta na trudności z tym związane. 

Składanie reklamacji nie powinno nakładać na konsumenta znacznych kosztów i nie może go w tym aspekcie obciążać. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ściśle określonym terminie. Więcej o odstąpieniu od umowy można przeczytać w artykule.

Istnieją szczególne przypadki, kiedy odstąpienie od umowy nie jest możliwe (chyba, że sprzedający i kupujący umówili się inaczej). Będą to między innymi takie przypadki jak dostarczanie prasy czy też usługi dotyczące gier i zakładów wzajemnych.

Obowiązki przedsiębiorcy

W związku z tym, iż umowa zawierana na odległość wytwarza swoistą niepewność konsumentów w stosunku do kupowanych towarów czy usług,
sprzedający muszą zdawać sobie sprawę z ciążących na nich obowiązkach, takich jak:

 • przekazanie dokładnej informacji o danych firmy i warunkach przeprowadzanej transakcji (najpóźniej w momencie złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość)
   
 • wykonanie umowy zawartej na odległość zgodnie z zasadami prawa i informacjami podanymi w ofercie. Jeśli zdarzy się sytuacja, kiedy przedsiębiorca nie będzie w stanie jej wykonać może zaproponować konsumentowi wykonanie tak zwanego świadczenia zastępczego. Świadczenie zastępcze jest identyczne co do przeznaczenia i kosztu jak świadczenie pierwotne - jednak klient ma prawo nie go przyjąć i odstąpić od umowy. Jeśli sprzedawca nie może z ważnych powodów wykonać świadczenia musi o tym niezwłocznie konsumenta poinformować i zwrócić mu wszelkie koszty poniesione w związku z transakcją. 

O czym przedsiębiorca musi poinformować klienta

Przy zawieraniu umów na odległość przedsiębiorca musi poinformować klienta o:

 • nazwie, siedzibie firmy oraz organie, który dokonał rejestracji firmy przedsiębiorcy. Jeśli firma korzysta z usług przedstawiciela również musi podać jego niezbędne dane

 • właściwościach świadczenia i informacji czego konkretnie ono dotyczy

 • dokładnej cenie, finansach związanych z wszelkimi elementami świadczenia

 • ewentualnym ryzyku mającym związek z konkretną usługą finansową

 • warunkach uiszczenia zapłaty

 • czasie i sposobie świadczenia usługi

 • warunkach odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy

 • okresie na jaki zawierana jest umowa

 • warunkach składania reklamacji

 • sposobie pozasądowego rozwiązywania sporów, które wynikają z umowy.
   

Jakie są skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przede wszystkim będzie to uznanie umowy za niebyłą. Klient nie jest zobowiązany do jakichkolwiek powinności względem przedsiębiorcy po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie. W pewnych przypadkach odstąpienie od umowy może okazać się jednak niemożliwe. Będzie tak na przykład w zakresie umów związanych ze świadczeniami, za które wynagrodzenie jest zależne tylko od ruchu cen na rynku finansowym czy tez w przypadku usług dotyczących gier i zakładów wzajemnych.

Skutki składania ofert podczas aukcji internetowych

Złożona drogą elektroniczną oferta jest wiążąca dla sprzedającego, jeśli kupujący potwierdzi jej otrzymanie. Musi ona jednak spełniać wymagania co do warunków pozwalających na jej dopuszczenie do postępowania aukcyjnego. Przedsiębiorca przed zawarciem określonej umowy powinien także poinformować konsumenta o wszelkich czynnościach technicznych będących elementem zawarcia transakcji oraz metodach udostępniania i zabezpieczania przez sprzedającego treści zawieranej umowy kupującemu. 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien poinformować w jakich językach umowa może zostać zawarta oraz jakie metody zostaną wykorzystane, aby skorygować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych, które sprzedawca powinien przekazać kupującemu.

Bezpłatna konsultacja

skuteczne SEO

wyższy konwersja

tańszy marketing