Analiza SWOT - przydatna również dla firm internetowych

09 marca 2017 Agnieszka
Analiza SWOT to jedna z najważniejszych metod przygotowywania długofalowej strategii firmy. Kiedy i jak korzystać z tej analizy.

Analiza SWOT


Analizy SWOT nie należy mylić z Amerykańskimi jednostkami S.W.A.T. mimo że skrót wygląda całkiem podobnie.

SWOT to wszechstronna metoda strategicznej analizy organizacji, która dotyczy otoczenia zewnętrznego firmy oraz jej wnętrza.

Jej głównym zadaniem jest określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz odniesienie tego do obecnych i przyszłych szans oraz zagrożeń.

W szerokim ujęciu analiza SWOT jest pojmowana jako koncepcja formułowania strategii firmy, a nie tylko jako forma analizy statystycznej. Analiza SWOT pomocna będzie z pewnością w zakresie całościowego podejścia do e-Public Relations w różnego rodzaju firmach funkcjonujących w Internecie.

Pochodzenie nazwy SWOT

Analizę SWOT zapoczątkował swoją koncepcją analizy pola  K. Lewin. Jego koncepcja okazała się zbyt skomplikowana, dała jednak początek poszukiwaniu prostszej metody, jaką okazała się analiza SWOT.

Termin SWOT pochodzi od pierwszych liter słów z jakich się składa.

Są to:

 • S - Strengths (mocne strony)

 • W - Weaknesses (słabe strony)

 • O - Opportunities (szanse w otoczeniu)

 • T - Threats (zagrożenia w otoczeniu).
   

Mocne strony - to czynniki wewnętrzne pozytywne. Są to wszystkie elementy, które stanowią czynnik pozytywny, atut firmy. Obejmują aspekty sprawiające, że możliwe staje się osiągnięcie sukcesu (np. określona marka, która zdobyła uznanie czy doświadczona kadra).

Słabe strony - czynniki wewnętrzne negatywne. Są to te elementy, które obejmują niekorzystne aspekty firmy, bariery w jej rozwoju. Mogą dotyczyć na przykład niewystarczających kwalifikacji kadry czy pracowników czy braku nakładów finansowych na działania reklamowe i promocyjne przedsiębiorstwa).

Szanse - to czynniki zewnętrzne pozytywne. Obejmują kwestie, które dają okazje do zmiany przedsiębiorstwa w korzystnym kierunku. Są to wszelkie sprzyjające sytuacje, takie jak: dostęp do asortymentu, którego nie ma konkurencja, pomysł na ciekawe działania promocyjne, prężnie rozwijające się określone działy firmy).

Zagrożenia - to czynniki zewnętrzne negatywne. Dotyczą wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z firmą, aspektów niekorzystnie wpływających na przedsiębiorstwo. Zaliczyć do nich można takie aspekty jak znacznie niższe ceny określonych produktów u konkurencji czy też utrata wartościowej kadry zarządzającej firmą).

Jeśli podczas przeprowadzania analizy SWOT określonej informacji nie możemy zaliczyć do żadnej z powyższych kategorii - jest ona uznawana za nieistotną strategicznie.

Na czym polega analiza SWOT

Polega ona na identyfikowaniu czynników dotyczących mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. W dalszej kolejności ma miejsce określenie wpływu tych czynników na rozwój danego przedsiębiorstwa oraz takim ich wykorzystaniu, które wzmocni firmę na rynku. Dzięki analizie możliwe jest przedstawienie jak silna jest organizacja i nad czym ewentualnie należy pracować.

To czy analiza okaże się trafna i skuteczna jest zależne od wielu czynników - nie tylko obiektywnego podejścia do niej, ale także doświadczenia analityka, który ją przeprowadza, czy też precyzji opisu. Analiza SWOT stosowana może być w bardzo różnych obszarach życia i różnych gałęziach funkcjonowania firm.

Strategie działania firmy a SWOT

Omawiając analizę SWOT warto zapoznać się z czterema podstawowymi strategiami działania firmy powiązanymi z tą kwestią:

 1. Strategia agresywna - odnosi się do firmy, w której dominują mocne strony. W otoczeniu przeważają szanse. Jej zadaniem jest możliwie największe wykorzystanie szans oraz silnych stron przedsiębiorstwa. Dzięki mocnym stronom minimalizuje się zagrożenia. Ta strategia może przejawiać się na przykład w przejmowaniu organizacji o tej samej specyfice i profilu funkcjonowania.

 2. Strategia konserwatywna - pojawia się w sytuacji, gdy firma działa w otoczeniu, które nie wpływa na nią pozytywnie, ale z drugiej strony posiada mocne strony wewnątrz organizacji, które pomagają przezwyciężać zagrożenia. Strategia ta dotyczy redukcji słabych stron oraz równoległego wykorzystania szans. Strategia konserwatywna może dotyczyć na przykład działań dotyczących ulepszania produktów konkurencyjnych oraz rozwijania nowego asortymentu.

 3. Strategia konkurencyjna - pojawia się w sytuacji, gdy dana firma działa w warunkach korzystnych, ale jej słabe strony biorą górę nad mocnymi. Dzięki korzystnym warunkom z zewnątrz może utrzymywać swoją pozycję. Z drugiej strony ze względu na duże słabości przedsiębiorstwo nie może całkowicie wykorzystać szans. Może ona dotyczyć chociażby redukowania kosztów czy ulepszania produktów z asortymentu.

 4. Strategia defensywna - ma miejsce gdy słabe strony łączą się z zagrożeniami z zewnątrz. Pojawiają się wtedy niekorzystne warunki, które mogą doprowadzić nawet do całkowitego upadku przedsiębiorstwa. Strategia ta koncentruje się wokół takich działań jak redukcja określonych kosztów czy też wstrzymanie etapu inwestowania.
   

Gdzie warto zastosować analizę SWOT

 • Do tworzenia planów strategicznych.

 • Do wspomagania sporządzania biznesplanu.

 • Do modyfikacji obecnego kierunku funkcjonowania działalności.

 • Do bardziej szczegółowego poznania sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.

 • Do wyznaczenia czynników, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy.

 • Do przygotowania kierunku działań, które powinna podjąć firma, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku.

Masz pytania?

strony www

sklepy internetowe

marketing internetowy

Używamy Cookies